2022

【2022第一堂】

20220102_001
20220102_001
press to zoom
20220515001
20220515001
press to zoom
20220515002
20220515002
press to zoom
20220515003
20220515003
press to zoom
20220515004
20220515004
press to zoom
20220515005
20220515005
press to zoom
20220515006
20220515006
press to zoom

【陋室講堂 第十四講】

20220529001
20220529001
press to zoom
20220529002
20220529002
press to zoom
20220529003
20220529003
press to zoom
20220529004
20220529004
press to zoom
20220529005
20220529005
press to zoom
20220529006
20220529006
press to zoom
20220529007
20220529007
press to zoom
20220529008
20220529008
press to zoom
20220529009
20220529009
press to zoom

【搬道場】

20220626001
20220626001
press to zoom
20220626002
20220626002
press to zoom
20220626003
20220626003
press to zoom
20220626004
20220626004
press to zoom
20220626005
20220626005
press to zoom

【六月之星】

20220828001
20220828001
press to zoom
20220828002
20220828002
press to zoom
20220828003
20220828003
press to zoom
20220828004
20220828004
press to zoom

【陋室講堂 第十七講】

20220501001
20220501001
press to zoom
20220501002
20220501002
press to zoom
20220501003
20220501003
press to zoom
20220501004
20220501004
press to zoom
20220501005
20220501005
press to zoom

【2022年第一季之星慶祝會】

20220528001
20220528001
press to zoom
20220528002
20220528002
press to zoom
20220528003
20220528003
press to zoom
20220528004
20220528004
press to zoom

題字「千月堂」

20220612001
20220612001
press to zoom
20220612002
20220612002
press to zoom
20220612003
20220612003
press to zoom
20220612004
20220612004
press to zoom

【砌模型】

20220717001
20220717001
press to zoom
20220717002
20220717002
press to zoom
20220717003
20220717003
press to zoom
20220717004
20220717004
press to zoom
20220717005
20220717005
press to zoom
20220717006
20220717006
press to zoom
20220717007
20220717007
press to zoom

【陋室講堂 第十五講】

20220828005
20220828005
press to zoom
20220828006
20220828006
press to zoom
20220828007
20220828007
press to zoom
20220828008
20220828008
press to zoom
20220828009
20220828009
press to zoom

【八月之星】

20220509001
20220509001
press to zoom
20220509002
20220509002
press to zoom
20220509003
20220509003
press to zoom
20220509004
20220509004
press to zoom
20220509005
20220509005
press to zoom

【五月之星暨榮總寶誕】

20220528005
20220528005
press to zoom

【再見舊道場】

20220612006
20220612006
press to zoom
20220612008
20220612008
press to zoom
20220612009
20220612009
press to zoom
20220612010
20220612010
press to zoom
20220612011
20220612011
press to zoom
20220612012
20220612012
press to zoom
20220612013
20220612013
press to zoom
20220612014
20220612014
press to zoom
20220612015
20220612015
press to zoom

【2022年第一次內部考試】

20220717008
20220717008
press to zoom
20220717009
20220717009
press to zoom
20220717010
20220717010
press to zoom
20220717011
20220717011
press to zoom

【七月之星】

20220904001
20220904001
press to zoom
20220904002
20220904002
press to zoom
20220904003
20220904003
press to zoom
20220904004
20220904004
press to zoom

【陋室講堂 第十六講】

20220911001
20220911001
press to zoom
20220911002
20220911002
press to zoom
20220911003
20220911003
press to zoom
20220911004
20220911004
press to zoom
20220911005
20220911005
press to zoom
20220911006
20220911006
press to zoom
20220911007
20220911007
press to zoom
20220911008
20220911008
press to zoom

【陋室講堂 第十八講】