top of page

 

2020

20201206001
20201206001
press to zoom
20201206002
20201206002
press to zoom
20201206003
20201206003
press to zoom
20201206004
20201206004
press to zoom
20201206005
20201206005
press to zoom
20201206006
20201206006
press to zoom
20201206007
20201206007
press to zoom
20201206008
20201206008
press to zoom
20201206009
20201206009
press to zoom

『日本武道巡禮2020』

20201111_001
20201111_001
press to zoom
20201111_002
20201111_002
press to zoom
20201111_003
20201111_003
press to zoom

2020年研習班
「東方武士遇上西方劍士交流會」

20201108001
20201108001
press to zoom
20201108003
20201108003
press to zoom
20201108002
20201108002
press to zoom
20201108004
20201108004
press to zoom

【內部試2020】

20201101001
20201101001
press to zoom
20201101002
20201101002
press to zoom

【陋室講堂 第九講】

【再見!再見Aoi,再見歡送會暨2021年生日會】

20201026001
20201026001
press to zoom
20201026002
20201026002
press to zoom
20201026003
20201026003
press to zoom
20201026004
20201026004
press to zoom
20201026005
20201026005
press to zoom
20201026006
20201026006
press to zoom
20201026007
20201026007
press to zoom
20201026008
20201026008
press to zoom
20201026009
20201026009
press to zoom
20201025001
20201025001
press to zoom
20201025002
20201025002
press to zoom
20201025003
20201025003
press to zoom
20201025004
20201025004
press to zoom

【戶外劍術體驗】

20201024001
20201024001
press to zoom
20201024002
20201024002
press to zoom
20201024003
20201024003
press to zoom
20201012001
20201012001
press to zoom
20201012002
20201012002
press to zoom
20201012003
20201012003
press to zoom
20200712001
20200712001
press to zoom
20200712002
20200712002
press to zoom
20200712003
20200712003
press to zoom
20200712004
20200712004
press to zoom
20200712005
20200712005
press to zoom
20200712006
20200712006
press to zoom
20200712007
20200712007
press to zoom
20200712008
20200712008
press to zoom
20200712009
20200712009
press to zoom

陋室講堂 第八講

陋室講堂 第七講

20200628001
20200628001
press to zoom
20200628002
20200628002
press to zoom
20200628003
20200628003
press to zoom
20200628004
20200628004
press to zoom

【2020年6月之星

慶祝會暨萬眾同心賀端陽】

20200621_001
20200621_001
press to zoom
20200621_002
20200621_002
press to zoom
20200621_003
20200621_003
press to zoom
20200618_001
20200618_001
press to zoom
20200618_002
20200618_002
press to zoom
20200618_003
20200618_003
press to zoom
20200618_004
20200618_004
press to zoom

千月堂愛心粽為公益

20200531_005
20200531_005
press to zoom
20200531_006
20200531_006
press to zoom
20200531_007
20200531_007
press to zoom
20200531_001
20200531_001
press to zoom
20200531_002
20200531_002
press to zoom
20200531_003
20200531_003
press to zoom
20200531_004
20200531_004
press to zoom
20200317_001
20200317_001
press to zoom
20200317_002
20200317_002
press to zoom
20200317_003
20200317_003
press to zoom
二月之星暨三喜臨門漢堡聚餐會
二月之星暨三喜臨門漢堡聚餐會
press to zoom
二月之星暨三喜臨門漢堡聚餐會
二月之星暨三喜臨門漢堡聚餐會
press to zoom
二月之星暨三喜臨門漢堡聚餐會
二月之星暨三喜臨門漢堡聚餐會
press to zoom
二月之星暨三喜臨門漢堡聚餐會
二月之星暨三喜臨門漢堡聚餐會
press to zoom
二月之星暨三喜臨門漢堡聚餐會
二月之星暨三喜臨門漢堡聚餐會
press to zoom
二月之星暨三喜臨門漢堡聚餐會
二月之星暨三喜臨門漢堡聚餐會
press to zoom

「2月之星暨

三喜臨門漢堡聚餐會」

20200119001
20200119001
press to zoom
20200119002
20200119002
press to zoom
20200119003
20200119003
press to zoom
20200119004
20200119004
press to zoom
20200119005
20200119005
press to zoom
20200119006
20200119006
press to zoom
20200119007
20200119007
press to zoom
20200119008
20200119008
press to zoom
20200119009
20200119009
press to zoom

「陋室講堂 第五講」

20200119010
20200119010
press to zoom
20200119011
20200119011
press to zoom
20200119012
20200119012
press to zoom
20200119013
20200119013
press to zoom

「1月之星生日會」

bottom of page