top of page

 

2018

2018合宿
2018合宿
press to zoom
2018合宿
2018合宿
press to zoom
2018合宿
2018合宿
press to zoom
2018合宿
2018合宿
press to zoom
2018合宿
2018合宿
press to zoom
2018合宿
2018合宿
press to zoom
2018合宿
2018合宿
press to zoom
2018合宿
2018合宿
press to zoom
2018合宿
2018合宿
press to zoom
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
press to zoom
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
press to zoom
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
press to zoom
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
press to zoom
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
press to zoom
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
press to zoom
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
press to zoom
20181216a008
20181216a008
press to zoom
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
「12月之星Aoi唱作跳慶生會」
press to zoom
「聖誕活力嘉年華」
「聖誕活力嘉年華」
press to zoom
「聖誕活力嘉年華」
「聖誕活力嘉年華」
press to zoom
「聖誕活力嘉年華」
「聖誕活力嘉年華」
press to zoom
「聖誕活力嘉年華」
「聖誕活力嘉年華」
press to zoom
「聖誕活力嘉年華」
「聖誕活力嘉年華」
press to zoom
「聖誕活力嘉年華」
「聖誕活力嘉年華」
press to zoom
「聖誕活力嘉年華」
「聖誕活力嘉年華」
press to zoom
「聖誕活力嘉年華」216008
「聖誕活力嘉年華」216008
press to zoom
「聖誕活力嘉年華」
「聖誕活力嘉年華」
press to zoom
20181209001
20181209001
press to zoom
20181209002
20181209002
press to zoom
20181209003
20181209003
press to zoom
20181209004
20181209004
press to zoom
20181209005
20181209005
press to zoom
20181209006
20181209006
press to zoom
20181209007
20181209007
press to zoom
20181209008
20181209008
press to zoom
20181209009
20181209009
press to zoom
「日本武道巡禮2018」
「日本武道巡禮2018」
press to zoom
「日本武道巡禮2018」
「日本武道巡禮2018」
press to zoom
「日本武道巡禮2018」
「日本武道巡禮2018」
press to zoom
「日本武道巡禮2018」
「日本武道巡禮2018」
press to zoom
「日本武道巡禮2018」
「日本武道巡禮2018」
press to zoom
「日本武道巡禮2018」
「日本武道巡禮2018」
press to zoom
「日本武道巡禮2018」
「日本武道巡禮2018」
press to zoom
「日本武道巡禮2018」
「日本武道巡禮2018」
press to zoom
「日本武道巡禮2018」
「日本武道巡禮2018」
press to zoom
訪問香港浸會大學麥勁生教授
訪問香港浸會大學麥勁生教授
press to zoom
日本秋祭in香港2018開幕酒會
日本秋祭in香港2018開幕酒會
press to zoom
日本秋祭in香港2018開幕酒會
日本秋祭in香港2018開幕酒會
press to zoom
日本秋祭in香港2018開幕酒會
日本秋祭in香港2018開幕酒會
press to zoom
日本秋祭in香港2018開幕酒會
日本秋祭in香港2018開幕酒會
press to zoom
日本秋祭in香港2018開幕酒會
日本秋祭in香港2018開幕酒會
press to zoom
日本秋祭in香港2018開幕酒會
日本秋祭in香港2018開幕酒會
press to zoom
日本秋祭in香港2018開幕酒會
日本秋祭in香港2018開幕酒會
press to zoom
日本秋祭in香港2018開幕酒會
日本秋祭in香港2018開幕酒會
press to zoom
日本秋祭in香港2018開幕酒會
日本秋祭in香港2018開幕酒會
press to zoom
八月之星
八月之星
press to zoom
八月之星
八月之星
press to zoom
八月之星
八月之星
press to zoom
八月之星
八月之星
press to zoom
八月之星
八月之星
press to zoom
八月之星
八月之星
press to zoom
八月之星
八月之星
press to zoom
八月之星
八月之星
press to zoom
八月之星
八月之星
press to zoom
第二季研習班後飯聚及六月之星慶祝會
第二季研習班後飯聚及六月之星慶祝會
press to zoom
第二季研習班後飯聚及六月之星慶祝會
第二季研習班後飯聚及六月之星慶祝會
press to zoom
第二季研習班後飯聚及六月之星慶祝會
第二季研習班後飯聚及六月之星慶祝會
press to zoom
第二季研習班後飯聚及六月之星慶祝會
第二季研習班後飯聚及六月之星慶祝會
press to zoom
第二季研習班後飯聚及六月之星慶祝會
第二季研習班後飯聚及六月之星慶祝會
press to zoom

第二季研習班後飯聚及六月之星慶祝會

20181208001
20181208001
press to zoom
20181208002
20181208002
press to zoom
20181208003
20181208003
press to zoom
20181208004
20181208004
press to zoom
20181208005
20181208005
press to zoom
20181208006
20181208006
press to zoom
20181208007
20181208007
press to zoom
20181208008
20181208008
press to zoom
20181208009
20181208009
press to zoom
20181111014
20181111014
press to zoom
20181111015
20181111015
press to zoom
20181111016
20181111016
press to zoom
20181111017
20181111017
press to zoom
20181111018
20181111018
press to zoom
20181111019
20181111019
press to zoom
20181111020
20181111020
press to zoom
20181111021
20181111021
press to zoom
20181111022
20181111022
press to zoom
「不再單身慶重陽,紅葉落索偏逢春」慶祝活動
「不再單身慶重陽,紅葉落索偏逢春」慶祝活動
press to zoom
「不再單身慶重陽,紅葉落索偏逢春」慶祝活動
「不再單身慶重陽,紅葉落索偏逢春」慶祝活動
press to zoom
「不再單身慶重陽,紅葉落索偏逢春」慶祝活動
「不再單身慶重陽,紅葉落索偏逢春」慶祝活動
press to zoom
「不再單身慶重陽,紅葉落索偏逢春」慶祝活動
「不再單身慶重陽,紅葉落索偏逢春」慶祝活動
press to zoom
「不再單身慶重陽,紅葉落索偏逢春」慶祝活動
「不再單身慶重陽,紅葉落索偏逢春」慶祝活動
press to zoom
「不再單身慶重陽,紅葉落索偏逢春」慶祝活動
「不再單身慶重陽,紅葉落索偏逢春」慶祝活動
press to zoom
2018搬蓆日
2018搬蓆日
press to zoom
2018搬蓆日
2018搬蓆日
press to zoom
2018搬蓆日
2018搬蓆日
press to zoom
2018搬蓆日
2018搬蓆日
press to zoom
2018搬蓆日
2018搬蓆日
press to zoom
2018搬蓆日
2018搬蓆日
press to zoom
2018搬蓆日
2018搬蓆日
press to zoom
2018搬蓆日
2018搬蓆日
press to zoom
2018搬蓆日
2018搬蓆日
press to zoom
2018年浸會大學劍術體驗班
2018年浸會大學劍術體驗班
press to zoom
2018年浸會大學劍術體驗班
2018年浸會大學劍術體驗班
press to zoom
2018年浸會大學劍術體驗班
2018年浸會大學劍術體驗班
press to zoom
2018年浸會大學劍術體驗班
2018年浸會大學劍術體驗班
press to zoom
2018年浸會大學劍術體驗班
2018年浸會大學劍術體驗班
press to zoom
2018年浸會大學劍術體驗班
2018年浸會大學劍術體驗班
press to zoom
2018年浸會大學劍術體驗班
2018年浸會大學劍術體驗班
press to zoom
2018年浸會大學劍術體驗班
2018年浸會大學劍術體驗班
press to zoom
2018年浸會大學劍術體驗班
2018年浸會大學劍術體驗班
press to zoom

2018年浸會大學

劍術體驗班

2018年第二季研習班
2018年第二季研習班
press to zoom
2018年第二季研習班
2018年第二季研習班
press to zoom
2018年第二季研習班
2018年第二季研習班
press to zoom
2018年第二季研習班
2018年第二季研習班
press to zoom

2018年第二季研習班

第三季研習班
第三季研習班
press to zoom
第三季研習班
第三季研習班
press to zoom
第三季研習班
第三季研習班
press to zoom
第三季研習班
第三季研習班
press to zoom
第三季研習班
第三季研習班
press to zoom
第三季研習班
第三季研習班
press to zoom
第三季研習班
第三季研習班
press to zoom
第三季研習班
第三季研習班
press to zoom
第三季研習班
第三季研習班
press to zoom
2018千月堂內部試
2018千月堂內部試
press to zoom
2018千月堂內部試
2018千月堂內部試
press to zoom
2018千月堂內部試
2018千月堂內部試
press to zoom
20181111004
20181111004
press to zoom
2018千月堂內部試
2018千月堂內部試
press to zoom
2018千月堂內部試
2018千月堂內部試
press to zoom
2018千月堂內部試
2018千月堂內部試
press to zoom
2018千月堂內部試
2018千月堂內部試
press to zoom
2018千月堂內部試
2018千月堂內部試
press to zoom
浸大體驗班
浸大體驗班
press to zoom
浸大體驗班
浸大體驗班
press to zoom
浸大體驗班
浸大體驗班
press to zoom
浸大體驗班
浸大體驗班
press to zoom
浸大體驗班
浸大體驗班
press to zoom
浸大體驗班
浸大體驗班
press to zoom
九月之星
九月之星
press to zoom
九月之星
九月之星
press to zoom
九月之星
九月之星
press to zoom
九月之星
九月之星
press to zoom
2018年千月堂體驗班
2018年千月堂體驗班
press to zoom
2018年千月堂體驗班
2018年千月堂體驗班
press to zoom
2018年千月堂體驗班
2018年千月堂體驗班
press to zoom
2018年千月堂體驗班
2018年千月堂體驗班
press to zoom
2018年千月堂體驗班
2018年千月堂體驗班
press to zoom
2018年千月堂體驗班
2018年千月堂體驗班
press to zoom
2018年千月堂體驗班
2018年千月堂體驗班
press to zoom

2018年千月堂體驗班

20180609001
20180609001
press to zoom
20180609002
20180609002
press to zoom

周偉雄議員及區內義工們舉行的派粽活動

20180608001
20180608001

Describe your image.

press to zoom
20180608002
20180608002

Describe your image.

press to zoom
20180608003
20180608003

Describe your image.

press to zoom
20180608004
20180608004

Describe your image.

press to zoom
20180608005
20180608005

Describe your image.

press to zoom

國際詠春聯盟顧問

就職典禮

五月之星晚宴
五月之星晚宴

Describe your image.

press to zoom
五月之星晚宴
五月之星晚宴

Describe your image.

press to zoom
五月之星晚宴
五月之星晚宴

Describe your image.

press to zoom
2018年第一季研習班
2018年第一季研習班
press to zoom
2018年第一季研習班
2018年第一季研習班
press to zoom
2018年第一季研習班
2018年第一季研習班
press to zoom
2018年第一季研習班
2018年第一季研習班
press to zoom
2018年第一季研習班
2018年第一季研習班
press to zoom
2018年第一季研習班
2018年第一季研習班
press to zoom
2018年第一季研習班
2018年第一季研習班
press to zoom
2018年第一季研習班
2018年第一季研習班
press to zoom
2018年第一季研習班
2018年第一季研習班
press to zoom
20180601001
20180601001

Describe your image.

press to zoom
20180601002
20180601002

Describe your image.

press to zoom
20180601003
20180601003

Describe your image.

press to zoom
20180601004
20180601004

Describe your image.

press to zoom
20180601005
20180601005

Describe your image.

press to zoom
20180601006
20180601006

Describe your image.

press to zoom
20180601007
20180601007

Describe your image.

press to zoom
20180601008
20180601008

Describe your image.

press to zoom
20180601009
20180601009
press to zoom

6月擊劍

無差別自由對戰練習

20180512001
20180512001

Describe your image.

press to zoom
20180512002
20180512002

Describe your image.

press to zoom
20180512003
20180512003

Describe your image.

press to zoom
20180512004
20180512004

Describe your image.

press to zoom
20180512005
20180512005

Describe your image.

press to zoom
20180512006
20180512006

Describe your image.

press to zoom
「戊戌年,人人有米有飯食大會暨團年飯聚」
「戊戌年,人人有米有飯食大會暨團年飯聚」
press to zoom
「戊戌年,人人有米有飯食大會暨團年飯聚」
「戊戌年,人人有米有飯食大會暨團年飯聚」
press to zoom
「戊戌年,人人有米有飯食大會暨團年飯聚」
「戊戌年,人人有米有飯食大會暨團年飯聚」
press to zoom
「戊戌年,人人有米有飯食大會暨團年飯聚」
「戊戌年,人人有米有飯食大會暨團年飯聚」
press to zoom
20180527001
20180527001

Describe your image.

press to zoom
20180527002
20180527002

Describe your image.

press to zoom
20180527003
20180527003

Describe your image.

press to zoom
20180527004
20180527004

Describe your image.

press to zoom

擊劍練習

千月堂會內試2018
千月堂會內試2018

Describe your image.

press to zoom
千月堂會內試2018
千月堂會內試2018

Describe your image.

press to zoom
千月堂會內試2018
千月堂會內試2018

Describe your image.

press to zoom
千月堂會內試2018
千月堂會內試2018

Describe your image.

press to zoom
千月堂會內試2018
千月堂會內試2018

Describe your image.

press to zoom
千月堂會內試2018
千月堂會內試2018

Describe your image.

press to zoom
千月堂會內試2018
千月堂會內試2018

Describe your image.

press to zoom
千月堂會內試2018
千月堂會內試2018

Describe your image.

press to zoom
千月堂會內試2018
千月堂會內試2018
press to zoom
過期忘年會
過期忘年會
press to zoom
過期忘年會
過期忘年會
press to zoom
過期忘年會
過期忘年會
press to zoom
過期忘年會
過期忘年會
press to zoom
過期忘年會
過期忘年會
press to zoom
過期忘年會
過期忘年會
press to zoom
過期忘年會
過期忘年會
press to zoom
過期忘年會
過期忘年會
press to zoom
過期忘年會
過期忘年會
press to zoom
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
press to zoom
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
press to zoom
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
press to zoom
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
press to zoom
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
press to zoom
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
press to zoom
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
press to zoom
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
press to zoom
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
第一屆千月堂三歲劍王挑戰賽
press to zoom
bottom of page